Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bożena Srokowska

Bożena Srokowska

Wiceprzewodniczący

Okręg: 14, zdobyte głosy: 223, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu i Finansów stała II/7/2018 (zmiana składu osobowego Komisji uchwałą Nr IV/47/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku) wiceprzewodniczący
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-27 Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad: wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 (Projekt FB 2) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnego Jana Jakubów do Komisji Skrutacyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnego Artura Norsesowicza do Komisji Skrutacyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnego Jerzego Warachowskiego do Komisji Skrutacyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnej Małgorzaty Piwowarczyk do Komisji Skrutacyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnego Artura Norsesowicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnego Romana Wąsika na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie nadania statutu Myśliborskiemu Ośrodkowi Kultury II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/356/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2019 II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 1) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Wniosek formalny w sprawie nieodczytywania uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (Projekt FB 1) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (Projekt FB 1) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (Projekt FB 2) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018-2028 II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad: wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Myślibórz w 2019 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie na zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo - gaśniczego poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad: wprowadzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Myślibórz do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Myślibórz w 2019 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie na zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo - gaśniczego poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Wniosek formalny o nieodczytywanie uzasadnia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (Projekt FB 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (Projekt FB 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018-2028 III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie wniosku merytorycznego o dodanie w miesiącu sierpniu do planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019 tematu: Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:27:22 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:35:20 Głosowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Myślibórz do realizacji Programu "Mieszkanie +" IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:46:37 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:48:34 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji 2018-2023 (Projekt BR 1) IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:54:09 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:57:29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 14:00:45 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadań organu prowadzącego IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 14:05:55 Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 14:13:41 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Myślibórz IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 15:49:19 Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:12:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:15:13 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:17:00 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Myśliborzu IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:18:23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:19:48 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 2) IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:21:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 3) IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:23:16 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 4) IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:45:27 Głosowanie wniosku o dopisanie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w § 3 ust. 1 pkt 2 jeszcze jednego źródła ciepła: pompy ciepła IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:53:07 Głosowanie w sprawie nieodczytywania projektu uchwały 7.E IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:56:36 Głosownie w sprawie nieodczytywania projektu uchwały 7.6 IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 15:15:22 Głosowanie w sprawie wycofania projektu uchwały 7.10 do pracy w Komisjach Rady Miejskiej IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2019-02-11 wniosek o przyjęcie autopoprawki do porządku obrad - zmiana tytułu uchwały na pkt 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2023" V Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-02-11 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2023" V Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-02-26 13:09:50 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-02-26 13:13:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. "Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2019r." VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-02-26 13:41:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Myślibórz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-03-26 15:33:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Myślibórz do Związku Miast Polskich VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 15:35:50 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 15:38:13 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2019 VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 15:40:17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokalowych VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 15:53:03 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myślibórz w 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 - 2034 VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 13:39:04 Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 14:03:05 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2019 rok oraz określenia sezonu kąpielowego VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 14:05:36 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 14:15:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń oraz wykonania dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 14:43:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 14:46:13 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 - 2034 VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 11:52:00 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2018 IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 11:57:57 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2018 IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:00:27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2018 IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:02:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślibórz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:07:39 Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myślibórz na lata 2013 - 2023 IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:10:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 1) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:12:49 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 2) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:15:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 3) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:18:20 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 4) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:20:42 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 5) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:23:11 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 6) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:25:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 7) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:28:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 8) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:55:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniopomorskiego - Trasa Pojezierzy Zachodnich" IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:58:51 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 13:08:00 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 13:10:18 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 - 2034 IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 13:13:10 Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu Kapituły na okres VIII kadencji Rady Miejskiej w Myśliborzu IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-06-18 10:26:03 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myśliborza wotum zaufania X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-06-18 13:26:11 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2018 X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-06-18 13:31:23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Myśliborza z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-06-18 13:39:49 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-06-18 13:42:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-06-18 13:45:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-07-23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-07-23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-07-23 Głosowanie wniosku do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - wyprowadzenie z treści zadania pn. "Przebudowa stadionu miejskiego w Myśliborzu" XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2019-07-23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-07-23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 16:19:34 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 1) XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 16:22:09 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 16:24:10 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pierwszeństwa obecnym najemcom w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 3) XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 16:25:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Zespołu do spraw weryfikacji wniosków zgłoszonych do projektu rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 16:31:28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Derczewie XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 16:34:44 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 17:09:04 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 17:13:00 Głosowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 14:21:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu na kadencję 2020-2023 XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 14:58:07 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającej na budowie studni wierconych na terenie gminy Myślibórz XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 15:48:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Myślibórz XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 15:56:58 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 16:00:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli radnych Rady Miejskiej w Myśliborzu do Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 16:03:35 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysom Gminy Myślibórz XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 16:18:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 16:41:41 Głosowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 13:26:19 Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej (Małgorzata Piwowarczyk, Jerzy Warachowski, Wiesława Ścibiorska) XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 15:41:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 15:48:20 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta gminy Myślibórz na rok 2020 XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 15:52:48 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 16:11:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 13:16:40 Zmiana porządku obrad w pkt 9.5 - wyprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034 oraz wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034 XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 12:27:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 12:31:52 Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 12:33:44 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 12:35:27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 12:37:23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz” XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 13:37:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:14:31 Głosowanie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:19:01 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:22:24 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:36:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:59:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 17:02:02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz, w obrębie geodezyjnym Kierzków XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:12:00 Wniosek Radnego Piotra Rygla projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (zmiana stawki opłaty) XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2019-12-13 09:11:53 Głosowanie w sprawie wyprowadzenia Pkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Myślibórz na lata 2018-2034 (Pkt. 13) XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 09:13:29 Głosowanie w sprawie wprowadzenia Pkt. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 (Pkt. 13) XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 10:51:45 Głosowanie wniosku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 10:52:39 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 13:28:04 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 13:53:49 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 13:57:23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1 XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 14:05:24 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026” XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 14:06:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 14:08:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 13:26:52 Głosowanie wniosku w sprawie zmiany nazewnictwa w paragrafie 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na rok 2020 XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-01-08 15:35:09 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz" XVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-08 15:44:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty XVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-08 15:50:27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz XVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-03-03 14:17:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myślibórz w 2020 roku XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 14:30:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Myśliborzu XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 14:32:19 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 14:34:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II” XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 15:49:41 Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania organu wykonawczego XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 15:52:23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do składu Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Jubileuszowego 750 – lecia Miasta Myślibórz XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 15:54:18 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 13:08:57 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Informacja w sprawie Koronawirusa XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 15:48:26 Głosowanie wniosku o zamknięcie dyskusji (pkt 9.5) XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2020-04-28 16:58:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (projekt FB-P 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:10:09 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (projekt FB-P 2) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:16:26 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (projekt FB-P 3) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:18:36 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej (projekt FB-P 4) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:26:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (projekt GN 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:28:49 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Myśliborzu (projekt EO 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 18:16:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego (projekt GN 2) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 18:30:21 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2020 r. oraz określenia sezonu kąpielowego (projekt EO 2) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 18:32:42 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt IPP 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 18:34:02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (projekt FB 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 18:35:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020-2034 (projekt FB 2) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 13:42:56 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (Projekt GN 3) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:31:46 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (Projekt GN 3) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 16:54:56 Głosowanie w sprawie zmiany merytorycznej do projektu uchwały w pkt. 13.1 XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2020-04-28 17:07:26 Głosowanie w sprawie zmiany merytorycznej do projektu uchwały w pkt. 13.2 XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2020-04-28 13:44:34 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dot. poparcia działań Burmistrza Myśliborza w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa i jej skutkom XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:54:29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dot. poparcia działań Burmistrza Myśliborza w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa i jej skutkom XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:44:13 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2019 (Projekt FB 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:45:58 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2019 (Projekt FB 2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:47:51 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego– Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2019 (Projekt FB 3) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:50:05 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2020 (Projekt EO 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:52:11 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, osiedlom, drogom wewnętrznym i innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie Gminy Myślibórz (Projekt GN 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:54:47 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (Projekt GN 3) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:00:26 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 4) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:11:03 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Projekt GKOŚ 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:16:31 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:19:01 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie (Projekt ZK 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:25:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach (Projekt ZK 2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:27:44 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu (Projekt ZK 3) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:29:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otanowie (Projekt ZK 4) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:40:14 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Derczewie (Projekt ZK 5) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:42:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otanowie (Projekt ZK 6) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:44:28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (Projekt FB 4) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:46:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020-2034 (Projekt FB 5) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:16:10 Głosowanie w sprawie wyprowadzenia z porządku obrad pkt. 10.6 Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-06-10 14:27:21 Głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Myślibórz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XXII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-06-10 14:30:05 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-06-10 14:31:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 - 2034 XXII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-06-30 14:41:39 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Burmistrzowi Myśliborza wotum zaufania XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:26:00 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2019 XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:28:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Myśliborza z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 11:45:37 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizacje zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 11:46:36 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wierzbnica” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 11:47:10 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Budowa progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 2121Z w miejscowości Wierzbnica” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 11:47:59 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 11:48:40 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:43:24 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizacje zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:44:51 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wierzbnica” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:46:08 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Budowa progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 2121Z w miejscowości Wierzbnica” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:47:20 Głosowanie Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:48:44 Głosowanie Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-08-27 13:24:12 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt GKOŚ) XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-08-27 13:27:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G (projekt BR) XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-08-27 14:45:21 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (projekt FB 1) XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-08-27 14:46:39 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020-2034 (projekt FB 2) XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021 (Projekt EO 1) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Myślibórz na rok szkolny 2020/2021 (Projekt EO 2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Zespołu do spraw weryfikacji wniosków złożonych do projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu (Projekt IPP 1) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 i 2021 roku na realizację projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI” (Projekt IPP 2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (Projekt FB 1) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 (Projekt FB 2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Myślibórz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023 (projekt EO 1) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (projekt EO 2) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 1) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II” (projekt IPP) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt FB 1) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 (projekt FB 2) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-12-17 Głosowanie w sprawie wyprowadzenia z porządku obrad pkt. 5.3 Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 - 2034 (Projekt FB 2) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021 - 2034 XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Myślibórz (Projekt GKOŚ) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (Projekt FB 1) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok (Projekt BR 1) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok (Projekt BR 2) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu na rok 2021 (Projekt BR 3) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Projekt EO 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Projekt GN 2) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 3) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Projekt FB 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021 – 2034 (Projekt FB 2) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie wniosku w sprawie przekazania skargi do ponownego rozpatrzenia XXVIII Sesja Rady Miejskiej przeciw
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność organu wykonawczego (Projekt BR 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej (Projekt BR 2) XXVIII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-01-28 Głosowanie kandydatury zaproponowanej Radzie Miejskiej przez Komisję Budżetu i Finansów dot. Laur Myśliborski 2020 XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Myśliborzu (Projekt EO 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim w 2021 r.” (Projekt EO 2) XXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myślibórz w 2021 roku (Projekt GKOŚ 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz w miejscowości Dalsze (Projekt IPP 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz dla terenów usług i przemysłu, w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz (Projekt IPP 2) XXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Projekt FB 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpoznania petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku (Projekt BR 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpoznania petycji z dnia 15 grudnia 2020 roku (Projekt BR 2) XXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Myślibórz (projekt EO 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Myślibórz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (projekt EO 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (projekt GN 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (projekt GN 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt GN 3) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn: „Modernizacja przepompowni ścieków” (projekt GKOŚ 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu (projekt GKOŚ 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II” (projekt IPP 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 i 2021 roku na realizację projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI” (projekt IPP 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (projekt FB 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (projekt FB 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 lutego 2021 roku (projekt BR 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (projekt BR 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (projekt BR 3) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (projekt BR 4) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu (projekt BR 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2021 rok oraz określenia sezonu kąpielowego (projekt EO 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 2) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 3) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 4) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 5) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w Myśliborzu (projekt GKOŚ 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 2) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 3) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 4) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 5) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie wniosku złożonego przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (dot. projektu uchwały ZK 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu operacyjnego (projekt ZK 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt FB 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (projekt FB 2) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (projekt FB 3) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/232/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Myślibórz (projekt FB 4) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2020 (projekt FB 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2020 (projekt FB 2) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego– Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2020 (projekt FB 3) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (projekt EO 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt EO 2) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie wniosku złożonego przez radnego Piotra Rygla dot. odesłania projektu uchwały do Komisji (projekt GN 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu (projekt GN 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej (projekt GN 2) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt GN 3) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 4) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 5) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 6) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 7) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Myślibórz” (projekt GKOŚ 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz obejmującego tereny w obrębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce (projekt IPP 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (Projekt BR 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt FB 4) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (projekt FB 5) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-06-17 13:50:22 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myśliborza wotum zaufania XXXIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-06-17 16:45:11 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2020 XXXIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-06-17 16:48:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Myśliborza z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-06-17 17:09:20 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021 (projekt EO 1) XXXIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-06-17 17:10:48 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt FB 1) XXXIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-06-17 17:11:55 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (projekt FB 2) XXXIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-06-17 11:26:47 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XXXIII Sesja Rady Miejskiej przeciw
2021-08-30 11:19:59 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Myślibórz w SEC REGION Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Projekt GN 5) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 15:10:48 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (projekt GKOŚ 1) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 15:30:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu (Projekt GKOŚ 3) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 15:33:12 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 1) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 15:35:31 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 15:37:14 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 3) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 15:39:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 4) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:41:07 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Myślibórz w SEC REGION Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Projekt GN 5) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:48:05 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Myślibórz na rok szkolny 2021/2022 (Projekt EO 1) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:49:46 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myśliborzu (Projekt ZK 1) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:51:14 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierzkowie (Projekt ZK 2) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:52:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie (Projekt ZK 3) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:54:02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu (Projekt ZK 4) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:55:45 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Projekt FB 1) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:56:47 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (Projekt FB 2) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 11:22:39 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu XXXIV Sesja Rady Miejskiej przeciw
2021-08-30 15:15:34 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu (Projekt GKOŚ 2) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-10-28 13:16:45 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Myślibórz w SEC REGION Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Projekt GN 4) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:24:47 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2022 (Projekt EKSiP 1) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:30:19 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślibórz na lata 2021 – 2025 (Projekt EKSiP 2) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:32:57 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 w Gminie Myślibórz (Projekt EKSiP 3) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:35:21 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia na lata 2021 – 2022 realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myślibórz na lata 2016 - 2020 (Projekt EKSiP 4) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:43:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Projekt GKOŚ 1) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:56:14 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Myślibórz-Kolonia (część miasta Myślibórz) oraz Myślibórz (osada) (Projekt GN 1) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 16:09:32 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Nadwarciański” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Projekt GN 2) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 16:11:48 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Nadwarciański” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Projekt GN 3) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 16:34:45 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Myślibórz w SEC REGION Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Projekt GN 4) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 16:35:56 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (Projekt FB 1) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 16:37:11 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021 – 2034 (Projekt FB 2) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 13:43:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu (Projekt GN 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-11-25 13:48:27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 2) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 14:29:42 Głosowanie projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt GKOŚ 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 16:32:21 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt FB-P 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 16:36:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz dla terenów w rejonie Jeziora Królewskiego (Projekt IPP 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 16:40:22 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza (Projekt BR 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 17:08:13 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 2) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 17:10:05 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysom Gminy Myślibórz (Projekt BR 3) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 17:11:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (Projekt FB 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 17:12:24 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021 – 2034 (Projekt FB 2) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 13:37:32 Wyprowadzenie punktu 5.8 z porządku obrad w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2021-11-25 13:39:44 wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały pkt.5.7 dotyczącą wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2021-11-25 13:41:01 wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały pkt. 5.9 dotyczącą ustalenia diet sołtysom Gminy Myślibórz (Projekt BR 3) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2021-11-25 15:55:34 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Projekt GKOŚ 2) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za