Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Myślibórz

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Rygiel

Piotr Rygiel

Radny

Okręg: 7, zdobyte głosy: 272, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa stała II/9/2018 (zmiana składu osobowego Komisji: uchwała z dnia 31 sierpnia 2023r. Nr LX / 518 /2023, uchwała z dnia 31 sierpnia 2023 r. Nr LX / 519 / 2023 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
22 Pilny remont drogi dojazdowej do garaży w kwartale ul. Celna dz. 437/142 droga dojazdowa do garaży przy kole łowieckim Jeleń (planowana inwestycja 4 kwartał 2018 nie zrealizowana) interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
23 Pilny remont drogi gminnej dz. nr 525/1, 525/2 obręb 3 Myślibórz ul. Malborska oraz drogi gminnej nr 162/6 obręb 3 Myślibórz ul. Wschodnia drogi dojazdowe do Oczyszczalni Ścieków interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
24 Wykonanie progu spowalniającego na ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Andersa w kierunku ul. Pileckiego wraz z wytyczeniem przejść dla pieszych (inwestycja miała być wykonana w 4 kwartale 2018 roku) interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
25 Wykonanie oznakowania poziomego z zakazem wjazdu dla użytkowników pojazdów mechanicznych nie zamieszkujących wspólnoty ul. Andersa dz. 179/24 interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
26 Wykonanie oznakowania poziomego z zakazem wjazdu dla użytkowników pojazdów mechanicznych nie zamieszkujących wspólnoty ul. Pionierów 5/6 z wyraźnym wskazaniem numerów klatek których nie dotyczy dany zakaz interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
27 Kiedy zostanie rozpoczęta realizacja zagospodarowania terenu polegającego na budowie: oświetlenia, wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej oraz ciągu pieszego w kwartale ul. Andersa, Pomorska, Ratuszowa, Rynek (wniosek do budżetu na realizację powyższego zadania został złożony) interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
28 Kiedy zostanie rozpoczęty 3 etap inwestycji w kwartale u. Andersa Dz. nr 179/24 polegający na utwardzeniu terenu wraz z budową drogi dojazdowej do śmietnika z włączeniem do systemu kanalizacji deszczowej studni kanalizacyjnej znajdującej się na terenie kwartału ul. Andersa (wniosek do budżetu został złożony) interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
29 Kiedy zostanie przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu polegającego na budowie parkingu wraz z oświetleniem i wiatą śmietnikową dz. 111 obręb 2 w kwartale ul. Warszawskiej, Młyńskiej, Spadzistej (wniosek do budżetu został złożony) interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
30 Usunięcie samochodu osobowego marki Fiat Punto zlokalizowanego na dz. 111 obręb 2 w kwartale ul. Warszawskiej, Młyńskiej i Spadzistej interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
31 Podjęcie działań zmierzających do likwidacji śmietnika zlokalizowanego przy wejściu do Banku PKO od strony ul. Niedziałkowskiego interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
32 Czy w 2019 roku zostaną rozpoczęte prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Niedziałkowskiego od skrzyżowania z ul. warszawską do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
33 Czy w 2019 roku zostaną rozpoczęte prace remontowe polegające na wymianie nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Warszawskiej od skrzyżowania z ul. Ratuszową do skrzyżowania z ul. Spadzistą w związku z planowaną budową kanalizacji deszczowej na ul. Rynek interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
34 Czy w 2019 roku zostanie rozpoczęta inwestycja polegająca na budowie drogi na Osiedlu Słowiańskim dz. nr 364/14 przy bloku (młodzieżówki) na podstawie wykonanego w 2018 roku projektu wraz z zagospodarowaniem terenu interpelacja 2019-01-29 2019-02-13
48 Dot. zmian uchwały budżetowej na rok 2019 w dziale 600 rozdział 6058 interpelacja 2019-02-22 2019-03-11
65 Na jakim etapie jest postępowanie w Państwowym Gospodarstwie Rolnym Wody Polskie związane z przejęciem Jeziora Myśliborskiego interpelacja 2019-02-26 2019-03-13
66 Na jakim etapie jest projekt rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Myśliborzu interpelacja 2019-02-26 2019-03-11
67 Budowa wiaty śmietnikowej w kwartale ul. Warszawskiej, Ratuszowej, Pomorskiej, Spadzistej wraz z oświetleniem i utwardzeniem terenu interpelacja 2019-02-26 2019-03-13
68 W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelacje GN.0003.4.2019 dot. włączenia studni kanalizacyjnych w kwartale ul. Andersa do systemu kanalizacyjnego, jak również utwardzenia części kwartału wraz z drogą techniczną do punktu odbioru odpadów komunalnych interpelacja 2019-02-26 2019-03-13
69 W nawiązaniu do odpowiedzi na interpelacje GN.0003.29.2019 dot. likwidacji śmietnika interpelacja 2019-02-26 2019-03-13
70 Remont drogi dojazdowej do garaży ul. Celnej działka 437/142 obręb 1 Myślibórz interpelacja 2019-02-26 2019-03-13
71 Na jakim etapie jest sprawa usunięcia samochodu osobowego Fiat Punto z terenu działki 111 obręb 2 Myślibórz interpelacja 2019-02-26 2019-03-13
72 W sprawie budowy progu spowalniającego na ul. Mickiewicza interpelacja 2019-02-26 2019-03-13
73 Odtworzenie kratki kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Pionierów z ul. Andersa interpelacja 2019-02-26 2019-03-13
74 Remont chodnika w pasie ul. Pionierów ze względu na wystającą obudowę studni telekomunikacyjnej interpelacja 2019-02-26 2019-03-13
75 Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację inwestycji budowy kanalizacji deszczowej w obrębie Rynku interpelacja 2019-02-26 2019-03-11
100 Interpelacja dot. Uchwały IV/43/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku interpelacja 2019-03-26 2019-04-08
101 Wykaz wszystkich umów zawartych w 2018 roku przez Gminę Myślibórz interpelacja 2019-03-26 2019-04-04
102 Zabezpieczenie Białego Mostku interpelacja 2019-03-26 2019-04-08
103 Podanie informacji kiedy zostanie wykonana iluminacja obwarowań miejskich wraz z oświetleniem Bramy Pyrzyckiej interpelacja 2019-03-26 2019-04-03
104 Pilne przeprowadzenie kontroli placu zabaw przy ul. 11 Listopada oraz o usunięcie uszkodzeń w urządzenia zabawowych interpelacja 2019-03-26 2019-04-08
105 Prośba o zorganizowanie spotkania z mieszkańcami wspólnoty przy ul. Andersa w sprawie sprzedaży mieszkań na rzecz najemców interpelacja 2019-03-26 2019-04-09
108 Informacja jak zostanie rozwiązany w bieżącym roku problem sprzątania Rynku Miejskiego, Plaży Miejskiej oraz pozostałych newralgicznych punktów miejskich interpelacja 2019-04-25 2019-05-10
109 Kiedy zostanie zakończona inwestycja rewitalizacji muru okalającego teren cmentarza komunalnego przy ul. Celnej w Myśliborzu interpelacja 2019-04-25 2019-05-10
110 Przeprowadzenie pilnej kontroli drzewostanu na terenie Miasta i Gminy Myślibórz w zakresie usunięcia konarów, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców interpelacja 2019-04-25 2019-05-10
111 Czy zostało zakończone postępowanie wyjaśniające przez UMiG Myślibórz w zakresie uchybień dot. wydanej koncesji na wywóz nieczystości płynnych interpelacja 2019-04-25 2019-05-10
112 Czy w sezonie wakacyjnym w 2019 roku zostanie utworzone miejsce do kąpieli na Os. XX-lecia wraz zabezpieczeniem przez ratowników WOPR oraz ratowników zatrudnionych w OSiR Myślibórz interpelacja 2019-04-25 2019-05-14
113 Prośba o pilną naprawę chodnika znajdującego się przy ul. Pionierów na wysokości sklepu Pinokio interpelacja 2019-04-25 2019-05-10
114 Prośba o usunięcie ubytku drogowego wraz z regulacją wpustu ulicznego do wysokości powierzchni drogi na skrzyżowaniu ulicy Pionierów z ul. Andersa interpelacja 2019-04-25 2019-05-10
115 Czy w bieżącym roku budżetowym zostanie złożony wniosek o dofinansowanie remontu ulicy Pionierów interpelacja 2019-04-25 2019-05-10
116 Interpelacja dot. zwodowanego statku wycieczkowego interpelacja 2019-04-25 2019-05-14
117 Prośba o wykonanie ogrodzenia miejskiego placu zabaw znajdującego się przy ul. 11 Listopada interpelacja 2019-04-25 2019-05-10
118 Prośba o wykonanie utwardzenia rozpoczętej modernizacji kwartału ul. Andersa wraz z włączeniem do systemu kanalizacyjnego interpelacja 2019-04-25 2019-05-13
132 Montaż wpustu ulicznego odprowadzającego ścieki opadowe z terenu ul. Sikorskiego na wysokości budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr 54 dz. 453 interpelacja 2019-05-29 2019-06-13
133 W jaki sposób będzie zabezpieczona plaża na Os. XX-lecia przez WOPR interpelacja 2019-05-29 2019-06-13
134 Przegląd drzewostanu na zbiegu ulic Pomorska i Wałowa w związku ze zwisającymi gałęziami które uszkodziły dwa pojazdy interpelacja 2019-05-29 2019-06-13
135 Kiedy planowana jest zakończenie kontroli w zakresie wywozu nieczystości płynnych przez przewoźników działających na terenie Miasta i Gminy Myślibórz interpelacja 2019-05-29 2019-06-13
136 Na jakim etapie jest budowa parkingu przy ul. Klasztornej w obrębie Myśliborskiego Ośrodka Kultury interpelacja 2019-05-29 2019-06-12
137 Na jakim etapie jest postępowanie na sprzedaż obiektu po byłej mleczarni interpelacja 2019-05-29 2019-06-13
138 Kiedy zostanie wykonana modernizacja chodnika na ul. Pionierów i Armii Polskiej interpelacja 2019-05-29 2019-06-13
139 Kto został wybrany delegatem do Stowarzyszenia Euroregiony Gmin Polskich Pomerania w obecnej kadencji interpelacja 2019-05-29 2019-06-13
153 Rozpoznanie sprawy dot. dewastacji ławek w obrębie Biblioteki przy ul. Armii Polskiej interpelacja 2019-06-19 2019-07-03
154 Prośba o informację w jaki sposób będą wykorzystane obiekty A i B po wygaszeniu Gimnazjum przy ul. Pionierów interpelacja 2019-07-23 2019-07-30
155 Prośba o przedstawienie wyliczenia kosztów utrzymania Przedszkoli publicznych za rok 2018 i pierwsze półrocze 2019 roku (styczeń-czerwiec) interpelacja 2019-07-23 2019-07-29
156 Dlaczego Burmistrz nie podjął rozmów w sierpniu 2017 roku z właścicielem firmy JAR-MAR po otrzymaniu wezwania do zapłaty w związku z błędnym rozliczeniem dotacji dla niepublicznego przedszkola interpelacja 2019-07-23 2019-08-05
167 Dot. inwentaryzacji drzew w obrębie ul. Pomorskiej, Wałowej, Szarych Szeregów i Parku Armii Krajowej interpelacja 2019-08-27 2019-09-09
168 Zagospodarowanie koszy na śmieci w obrębie ul. Niedziałkowskiego interpelacja 2019-08-27 2019-09-09
169 Wykonanie projektu zagospodarowania kwartału ul. Spadzista, Warszawska, Młyńska interpelacja 2019-08-27 2019-09-11
170 Prośba o usunięcie pojazdów zajmujących chodnik przy ul. Młyńskiej interpelacja 2019-08-27 2019-09-09
176 Naprawa studni telekomunikacyjnej w chodniku przy ul. Andersa interpelacja 2019-10-01 2019-10-15
177 Udrożnienie studni kanalizacyjnej w kwartale ul. Wyszyńskiego/Pomorska/Rynek na wysokości dojścia do śmietników interpelacja 2019-10-01 2019-10-15
178 Informacja czy zakończyła się kontrola przewoźników wywożących nieczystości płynne z terenu Gminy Myślibórz interpelacja 2019-10-01 2019-10-15
179 Udrożnienie kratki kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ul. Andersa z Pionierów interpelacja 2019-10-01 2019-10-15
180 Jak wygląda współpraca partnerska z Soltau, czy odbędzie się spotkanie rady obu miast interpelacja 2019-10-01 2019-10-16
181 Na jakim etapie jest ocena wniosków na rewitalizację obiektów przy ul. Rynek i Ratuszowa interpelacja 2019-10-01 2019-10-15
182 Usunięcie ubytków drogowych na drodze dojazdowej do garaży przy ul. Celnej interpelacja 2019-10-01 2019-10-15
183 Naprawa chodnika przy ul. Armii na odcinku od skrzyżowania z ul. Klasztorną do skrzyżowania z ul. Pionierów interpelacja 2019-10-01 2019-10-15
184 Remont pomieszczenia dla Związku Niewidomych w budynku po Gimnazjum przy ul. Pionierów interpelacja 2019-10-01 2019-10-16
185 Kiedy zostanie odtworzony chodnik wraz z nawierzchnią bitumiczną przy ul. Marcinkowskiego, Warszawskiej, Spadzistej interpelacja 2019-10-01 2019-10-15
186 Zadanie - iluminacja murów obronnych i Baszty Pyrzyckiej interpelacja 2019-10-01 2019-10-15
189 Spotkanie z osobami prowadzącymi działalność w obrębie ul. Warszawskiej ze względu na brak możliwości dostępu do ich lokali interpelacja 2019-10-29 2019-11-12
190 Doświetlenie kwartału ul. Pileckiego, dot. śmietnika obok Szkoły Muzycznej interpelacja 2019-10-29 2019-11-12
191 Usunięcie suchych drzew w pasie ul. Pomorskiej, Wałowej interpelacja 2019-10-29 2019-11-12
192 Oświetlenie Wałowej w obrębie Baszty Prochowej interpelacja 2019-10-29 2019-11-12
193 Oświetlenie traktu pieszo-rowerowego ul. Królewieckiej w kierunku Maldrobudu interpelacja 2019-10-29 2019-11-12
205 Rozpoznanie możliwości doświetlenia kolegiaty w Myśliborzu interpelacja 2019-11-26 2019-12-10
206 Na jakim etapie jest realizacja programu "Mieszkanie +" interpelacja 2019-11-26 2019-12-10
215 Doświetlenie Kolegiaty Myśliborskiej interpelacja 2020-01-28 2020-02-07
216 Iluminacja obwarowań miejskich wraz z oświetleniem Baszty Prochowej oraz oświetlenie Bramy Pyrzyckiej przy ulicy Wyszyńskiego interpelacja 2020-01-28 2020-02-07
217 Odbudowa chodnika prowadzącego do przepustu znajdującego się w Parku Armii Krajowej interpelacja 2020-01-28 2020-02-07
218 Wycinka trzciny znajdującej się w Parku Armii Krajowej interpelacja 2020-01-28 2020-02-06
219 Zadania inwestycyjne polegające na modernizacji bądź rewitalizacji Parku Armii Krajowej interpelacja 2020-01-28 2020-02-07
220 Modernizacja chodnika wraz z wymianą wpustu kanalizacyjnego usytuowanego na działce 96/1 obręb 2 Myślibórz przy ul. Wyszyńskiego interpelacja 2020-01-28 2020-02-06
221 Przegląd drzewostanu znajdującego się w obrębie ulic Pomorska, Wałowa, Marcinkowskiego, Park Armii Krajowej w celu zabezpieczenia bądź usunięcia drzew stanowiących zagrożenie dla mieszkańców oraz ich mienia interpelacja 2020-01-28 2020-02-06
222 Usunięcie dwóch wiatrołomów znajdujących się na szlaku rekreacyjnym na zatoce ptasiej interpelacja 2020-01-28 2020-02-07
223 Przetarg na dokończenie zadań polegających na modernizacji kwartałów ul. Andersa i ul. Pionierów interpelacja 2020-01-28 2020-02-12
224 Dot. informacji czy w roku bieżącym zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków unijnych przeznaczonych na kompleksowy remont ul. Pionierów interpelacja 2020-01-28 2020-02-07
225 Remont chodnika przy ul. Armii Polskiej na wysokości Biblioteki Miejskiej interpelacja 2020-01-28 2020-02-06
226 Dot. przygotowania dokumentacji projektowej na remont parkingu przy ul. Klasztornej na wysokości Domu Kultury interpelacja 2020-01-28 2020-02-12
227 Usunięcia ubytków drogowych w pasie dróg gminnych zlokalizowanych przy ul. Malborskiej, Strzeleckiej oraz drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków interpelacja 2020-01-28 2020-02-07
228 Montaż ławek na placu zabaw w Myśliborzu przy ul. 11 Listopada w miejscu usuniętego klombu interpelacja 2020-01-28 2020-02-06
229 Uporządkowanie terenu na ul. 11 Listopada po tzw. dechach interpelacja 2020-01-28 2020-02-12
230 Dot. informacji o kwocie wyemitowanych obligacji w roku ubiegłym interpelacja 2020-01-28 2020-02-21
231 Informacja o toczącym się postępowaniu kontrolnym w zakresie odbioru nieczystości płynnych interpelacja 2020-01-28 2020-02-07
252 Rozpatrzenie możliwości uruchomienia połączenia autobusowego na linii Sulimierz, Głazów, Renice. interpelacja 2020-03-03 2020-03-16
253 Zakup filtra powietrza dla Przedszkola Misia Uszatka przy ul. Spokojnej. interpelacja 2020-03-03 2020-03-18
254 Informacja czy zostało zakończone postępowanie kontrolne w zakresie przestrzegania koncesji na wywóz nieczystości płynnych. interpelacja 2020-03-03 2020-03-16
255 Interwencja w sprawie zatrudnienia lekarza internisty w przychodni zdrowia w sołectwie Sulimierz, od 1 lutego brak jest lekarza. interpelacja 2020-03-03 2020-03-18
256 Kontrola CBA dot. zamówień publicznych . Udostępnienie protokołu i zastrzeżeń oraz stanowiska CBA do zastrzeżeń. interpelacja 2020-04-21 2020-05-05
271 Procedura ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 66/21 obręb Dąbrowa. interpelacja 2020-05-27 2020-06-10
272 Iluminacja obwarowań miejskich od ulicy Pomorskiej do ulicy Wyszyńskiego. interpelacja 2020-05-27 2020-06-10
273 Wypowiedzenie umowy o pracę ze stróżami na obiekcie na przystani miejskiej. interpelacja 2020-05-27 2020-06-10
274 Wypowiedziana umowa dzierżawy budynku po byłym Liceum Ogólnokształcącym. interpelacja 2020-05-27 2020-06-10
275 Wyrażenie zgody na wykup lokali komunalnych na rzecz mieszkańców zasobu komunalnego przy ul. Andersa. interpelacja 2020-05-27 2020-06-09
276 Dofinansowanie na modernizację budynku B Gimnazjum. interpelacja 2020-05-27 2020-06-12
277 Wykorzystywanie pomieszczeń po Gimnazjum. interpelacja 2020-05-27 2020-06-12
278 Konsultacje społeczne w zakresie rewitalizacji Parku Armii Krajowej. interpelacja 2020-05-27 2020-06-09
279 Place zabaw - przegląd techniczny i zgoda na użytkowanie. interpelacja 2020-05-27 2020-07-09
280 Teren w obrębie wiatraka Holenderskiego. interpelacja 2020-05-27 2020-06-09
281 Remont chodnika przy ul. Armii Polskiej na wysokości Biblioteki Miejskiej. interpelacja 2020-05-27 2020-06-09
282 Zbycie nieruchomości po byłej Mleczarni. interpelacja 2020-05-27 2020-06-09
283 Wsparcie techniczne i finansowe Parafii Rzymskokatolickiej w Myśliborzu w zakresie oświetlenia Kolegiaty Myśliborskiej. interpelacja 2020-05-27 2020-06-09
284 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu ogrodów działkowych nad Myślą. interpelacja 2020-05-27 2020-06-09
285 Usunięcie wyschniętych i zagrażających bezpieczeństwu konarów drzew na Cmentarzu Komunalnym w Myśliborzu. interpelacja 2020-05-27 2020-06-08
286 Wykonanie traktów pieszych na Cmentarzu Komunalnym w Myśliborzu. interpelacja 2020-05-27 2020-06-08
287 Usunięcie chwastów w opasce okalającej obwarowania miejskie od ulicy Pomorskiej do ulicy Wyszyńskiego. interpelacja 2020-05-27 2020-06-09
288 Iluminacja Bramy Pyrzyckiej zlokalizowanej przy ul. Wyszyńskiego. interpelacja 2020-05-27 2020-06-10
290 Dokumentacja procedury wyboru Agenta Emisji dla obligacji na kwotę 9,7 mln wyemitowanych w 2019r. interpelacja 2020-06-01 2020-06-15
291 Wykaz kontroli przez instytucję zew. w Urzędzie Miejskim od 2015r. interpelacja 2020-06-01 2020-06-15
301 Udzielenie inf. dot. zadania Budowa Żłobka Miejskiego po byłym urzędzie pracy. interpelacja 2020-06-30 2020-07-15
313 Awaria oświetlenia przy ul. Kolegiackiej. interpelacja 2020-08-27 2020-09-10
314 Awaria oświetlenia przy ul. Pileckiego Andersa, Mickiewicza i Kolegiackiej. interpelacja 2020-08-27 2020-09-10
315 III etap modernizacji kwartału ul. Andersa. interpelacja 2020-08-27 2020-09-07
316 Wycinki drzew przy ul. Warszawskiej na działce 134/2 obręb 2 Myślibórz. interpelacja 2020-08-27 2020-09-10
317 Realizacja zadania pn. Rewitalizacja Rynku Miejskiego. interpelacja 2020-08-27 2020-09-11
318 Umowa z wojewodą pn. Zmiana sposobu użytkowania części parterowej budynku biurowego na cele żłobka miejskiego wraz z jego przebudową oraz budowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu na działce o nr ewid. 384/29 i 395/2 Gmina Myślibórz. interpelacja 2020-08-27 2020-09-11
319 Odpowiedź na interpelację EO.0003.11.2020.AS interpelacja 2020-08-27 2020-09-11
328 Oświetlenie bramy Pyrzyckiej, iluminacja obwarowań miejskich w pasie ul. Wałowej interpelacja 2020-11-04 2020-11-18
329 Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Pileckiego z ul. Pionierów interpelacja 2020-11-04 2020-11-17
330 Budowa chodnika w obrębie murów obronnych przy ul. Wałowej interpelacja 2020-11-04 2020-11-18
331 Oświetlenie odcinka drogi krajowej nr 26 ul. Królewiecka na wysokości od os. XX lecia do Maldrobudu interpelacja 2020-11-04 2020-11-17
332 Protokół pokontrolny dot. kontroli przewoźników wywożących z terenu gminy nieczystości płynne, czy przewoźnik został ukarany interpelacja 2020-11-04 2020-11-17
333 Zmiana godzin funkcjonowania składowiska odpadów PSZOK interpelacja 2020-11-04 2020-11-17
334 Wykonawca projektu Leśne Szlaki, inwentaryzacja powykonawcza, protokół odbioru prac interpelacja 2020-11-09 2020-11-23
335 Oczyszczacz powietrza na potrzeby Przedszkola Misia Uszatka interpelacja 2020-11-09 2020-11-23
339 Koszty rozbiórki Mleczarni, wykonawca, tryb wyłonienia, zagospodarowanie terenu. interpelacja 2020-11-24 2020-12-09
345 Doświetlenie przejść dla pieszych w pasie drogi krajowej 26 oraz 23 interpelacja 2020-12-09 2020-12-22
346 Informacja dot. bieżni tartanowej na stadionie, kiedy stadion zostanie oddany do użytku interpelacja 2020-12-09 2020-12-17
347 Wycinka samosiejek oraz trawy na terenie Grodziska interpelacja 2020-12-09 2020-12-22
348 Doświetlenie Kolegiaty Myśliborskiej interpelacja 2020-12-09 2020-12-22
349 Świadczenia usług świątecznej i rocznej opieki zdrowotnej dot. pisma Prezesa Szpitala z 12.10.20r. interpelacja 2020-12-15 2020-12-29
369 Wycinka kasztanowca przy ul. Niedziałkowskiego interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
370 Ubytki drogowe na drogach gminnych interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
371 Iluminacja świetlna na obwarowaniach miejskich, Baszcie Prochowej oraz Bramie Pyrzyckiej interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
372 Oświetlenie dk 26 ul. Królewiecka interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
373 Informacja o liczbie ludności miasta i gminy Myślibórz 2014-2020 interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
374 Informacja dot. liczby zakładów pracy 2014-2020 interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
375 Informacja dot. liczby mieszkań komunalnych 2014-2020 interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
376 Oświetlenie dot. dk 26 i 23 - przejścia dla pieszych interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
377 Trakty piesze na terenie cmentarza komunalnego interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
378 Chodniki, trakty piesze na terenie cmentarza komunalnego interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
379 Chodniki na terenie Parku Armii Krajowej interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
380 Chodniki na ul. Armii Krajowej interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
381 Ubytki drogowe na ul. Pionierów, Boh. Warszawy interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
382 Zwolnienia z opłat - koncesja na alkohol, przedsiębiorców prowadzących dział. gastronomiczną interpelacja 2021-02-03 2021-02-17
397 Zatrudnienie dodatkowego ratownika na plaży Miejskiej w sezonie 2021 interpelacja 2021-04-19 2021-04-28
398 Wycinka krzaków i traw na terenie Grodziska Łysej Góry interpelacja 2021-04-19 2021-04-30
399 Przegląd placów zabaw interpelacja 2021-04-19 2021-04-30
400 Ślimacza Górka - montaż monitoringu interpelacja 2021-04-19 2021-04-30
401 Rewitalizacja Parku - druga tura konsultacji społecznych interpelacja 2021-04-19 2021-04-30
402 Rondo w pasie drogi 26 i 23 , czy kostka pochodzi z rozbiórki drogi przy ulicy Dworcowej interpelacja 2021-04-19 2021-04-30
403 Uchwały, sprawozdania i odpowiedzi na interpelacje na BIP interpelacja 2021-04-19 2021-04-30
404 Remont drogi dojazdowej do Oczyszczalni Ścieków interpelacja 2021-04-19 2021-04-30
408 Informacja o kosztach udziału Gminy Myślibórz w plebiscycie Orły Polskiego Samorządu interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
409 Prośba o posadowienie na terenie placu zabaw przy ul. 11 Listopada ławek oraz toalety interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
410 Prośba o szczegółowy harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego dot. modernizacji ul. Pionierów ze względu na duże utrudnienia komunikacyjne mieszkańców interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
411 Dot. wykonania oświetlenia ul. Wschodniej - dojście do oczyszczalni ścieków oraz rodzinnych ogrodów działkowych interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
412 Dot. terminu wykonania ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza komunalnego w Myśliborzu interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
413 Dot. pilnego remontu drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Derczewie wraz z oświetleniem interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
414 Ilu pracowników Urzędu w okresie od 1 stycznia 2019 do 29 kwietnia 2021 złożyło wypowiedzenia świadczenia stosunku pracy przez Urząd Miejski w Mtśliborzu interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
415 Ilu pracowników pracowników urzędu od 1 stycznia 2019 do 29 kwietnia 2021 roku zostało zatrudnionych przez Urząd Miejski w Myśliborzu interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
416 Dot. wyłonienia wykonawcy na wykonanie iluminacji świetlnych obramowań miejskich interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
417 Dot. wyłonienia wykonawcy na realizację oświetlenia na ul. Królewieckiej interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
418 Dot. wykonania chodnika w obrębie murów obronnych od ul. Pomorskiej do ul. Wyszyńskiego interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
419 Dot. wykonania wiaty śmietnikowej przy zbiegu ulic Spadzista i Warszawska interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
420 Dot. wykonania wiaty śmietnikowej przy ul. Niedziałkowskiego obok Banku PKO BP interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
421 Dot. napraw na ternie miasta i gminy Myślibórz ubytków drogowych interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
422 Dot. wykonania remontu drogi dojazdowej od ul. Wschodniej do Oczyszczalni Ścieków w Myśliborzu interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
423 Dot. ilości podmiotów gospodarczych zainteresowanych strefą przemysłową w Renicach interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
424 Dot. liczby podmiotów, które złożyły wniosek i skorzystały ze zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach uchwały na tworzenie nowych miejsc pracy interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
425 Dot. liczby podmiotów, które złożyły wniosek i skorzystały ze zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu inwestycji na terenie Gminy Myślibórz interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
426 Dot. sprzedaży terenów po byłej Mleczarni oraz operatu szacunkowego interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
427 Dot. wykonania remontu wiatraka przy ul. Szkolnej interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
428 Dot. gruzu z rozbiórki Mleczarni interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
429 Dot. zakupu gruzu od firmy zewnętrznej na potrzeby Gminy interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
430 Dot. zakupu urządzenia do dokarmiania ptactwa na terenie Parku Armii Krajowej interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
431 Budowa kąpieliska przy ul. Daszyńskiego interpelacja 2021-05-12 2021-05-26
435 Plaża miejska w sezonie letnim interpelacja 2021-05-31 2021-06-07
436 Posadowienie na placu zabaw przy ul. 11 Listopada nowych urządzeń zabawowych interpelacja 2021-05-31 2021-06-14
437 Zjazd dla osób niepełnosprawnych przy ul. Andersa 6 interpelacja 2021-05-31 2021-06-14
447 Usunięcie uszkodzeń ścieżki rowerowej na DK 26 interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
448 Przygotowania leśnych szlaków interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
449 Iluminacja obwarowań miejskich, Bramy Pyrzyckiej, Baszty Prochowej interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
450 Montaż lamp oświetleniowych w pasie DK 26 na wys. ul. Królewieckiej interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
451 Montaż lamp oświetlających przejścia dla pieszych w pasie DK 26 ul. Lipowa, Boh. Warszawy, Piłsudskiego interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
452 Przetarg na sprzedaż terenów KOWR w strefie ekonomicznej w Renicach interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
453 Sprzedaż działek po byłej mleczarni interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
454 Wypowiedzenie z pracy pracowników od 1.05.21 do 31.08.21 interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
455 Ułożenia płyt betonowych w pasie drogi ul. Wschodnia, Malborska interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
456 Rewitalizacja rynku w obrębie kolegiaty i ratusza interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
457 Wykup mieszkań komunalnych na ul. Andersa interpelacja 2021-09-15 2021-09-17
458 Pisma dot. SEC Region Sp. z o.o. ws. sprzedaży udziałów interpelacja 2021-09-16 2021-09-20
463 Składowanie odpadów w Dalszym przez Eko Myśl interpelacja 2021-10-15 2021-10-29
464 Darowizna od spółki Eko Myśl z przeznaczeniem na remont dróg i chodników na terenie Gminy Myślibórz interpelacja 2021-10-15 2021-10-29
465 Otwarcie nowej części cmentarza oraz informacja dot. kolumbariów interpelacja 2021-10-15 2021-10-29
466 Awaria sieci oświetleniowej oraz przestawienie ustawień czujników zmierzchu interpelacja 2021-10-18 2021-10-29
472 Budowa lewoskrętu z drogi 26 do ulicy Lipowej interpelacja 2021-11-25 2021-12-10
473 Chodnik w pasie drogi technicznej od ul. Piłsudskiego do ul. Wschodniej wraz z przepustem nad rzeką Myślą interpelacja 2021-11-25 2021-12-10
474 Śmietniki przy ścieżce rowerowej w pasie DK26 interpelacja 2021-11-25 2021-12-10
475 Budowa ekranów dźwiękochłonnych w obrębie obwodnicy tj. ul. Torowa i ul. Kaszubska interpelacja 2021-11-25 2021-12-10
476 Postępowanie przetargowe ws. wywozu odpadów komunalnych interpelacja 2021-11-25 2021-12-10
477 Przetarg na sprzedaż działek po byłej mleczarni interpelacja 2021-11-25 2021-12-09
478 Działki objęte statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej interpelacja 2021-11-25 2021-12-10
479 Źródło pochodzenia i kwot dla poszczególnych źródeł dla kwoty wskazanej w sprawozdaniu Rb-ST interpelacja 2021-11-25 2021-12-09
480 Dokumenty ws. działek objętych statusem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej interpelacja 2021-11-25 2021-12-10
496 Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zew. interpelacja 2022-01-13 2022-01-28
522 Tereny inwestycyjne w Renicach - postępowanie przetargowe interpelacja 2022-03-24 2022-04-06
523 Pozyskane środki zewnętrzne przez Gminę Myślibórz interpelacja 2022-03-24 2022-04-08
524 Oświetlenie na ul. Lipowej, Boh.Warszawy, Królewieckiej, Piłsudskiego, 1 Maja. interpelacja 2022-03-24 2022-04-08
525 Plac zabaw na terenie gminy interpelacja 2022-03-24 2022-04-08
526 Remont drogi do oczyszczalni ścieków w Myśliborzu interpelacja 2022-03-24 2022-04-08
527 Dziedziniec przy szkole SP2 interpelacja 2022-03-24 2022-04-06
528 Bieżnia tartanowa przy szkole SP 3 interpelacja 2022-03-24 2022-04-06
529 Oświetlenie murów obronnych interpelacja 2022-03-24 2022-04-07
530 Wykup terenów inwestycyjnych w Renicach interpelacja 2022-03-24 2022-04-06
552 Myjnia na ul. Piłsudskiego interpelacja 2022-04-28 2022-05-11
553 Droga krajowa 26 (lewoskręt do ul. Lipowej) interpelacja 2022-04-28 2022-05-25
554 Budowa chodnika do ogrodów działkowych w obrębie ul. Wschodniej interpelacja 2022-04-28 2022-05-25
555 Przejście dla pieszych w pasie drogi krajowej 26 do ogrodów działkowych interpelacja 2022-04-28 2022-05-25
556 Obwarowania miejskie interpelacja 2022-04-28 2022-05-25
557 Faktury z funduszu sołeckiego i planu wydatków sołectw na 2022 rok interpelacja 2022-04-28 2022-06-27
559 Chodniki w Parku Armii Krajowej interpelacja 2022-05-26 2022-06-10
560 Oświetlenie murów obronnych (II etap) interpelacja 2022-05-26 2022-06-09
561 Oświetlenie ul. Królewieckiej interpelacja 2022-05-26 2022-06-10
562 Podświetlenie Bramy Pyrzyckiej interpelacja 2022-05-26 2022-06-09
563 Zatrudnienie dodatkowego ratownika na okres wakacji na kąpielisku miejskim interpelacja 2022-05-26 2022-06-10
564 Spowalniacz na ul. Lipiańskiej interpelacja 2022-05-26 2022-06-10
573 Protokołów z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne za lata 2014-2022 na BIP interpelacja 2022-08-30 2022-09-15
574 Działki drogowej gminnej nr 329 obręb 1 Myślibórz interpelacja 2022-08-30 2022-09-16
575 Ogrodzenia na terenie świetlicy wiejskiej w Chłopowie interpelacja 2022-08-30 2022-09-15
576 Rozliczenia imprezy Kulturalne Dni Golenic 2022 interpelacja 2022-08-30 2022-09-14
577 Rozliczenia imprezy Dni Myśliborza 2022 interpelacja 2022-08-30 2022-09-14
578 Rozliczenia imprezy Myśliborskie Lato 2022 – kocert Z.Martyniuka, Velvet, interpelacja 2022-09-30 2022-09-14
579 Budowy oświetlenia w pasie DK 26 ul. Królewiecka, interpelacja 2022-08-30 2022-09-16
580 Wykonania dokumentacji technicznej remontu ul. Armii Polskiej, interpelacja 2022-08-30 2022-09-16
581 Wykonania remontu chodnika wraz z oświetleniem ciągu pieszego ul. Wałowa w obrębie Baszty Prochowej, interpelacja 2022-08-30 2022-09-16
582 Kontroli wydatków sołectwa Dalsze, Grażyno, Golenice, Rościn. interpelacja 2022-08-30 2022-09-14
590 Oświetlenie w pasie drogi krajowej nr 26 tj. Królewiecka interpelacja 2022-09-29 2022-10-18
591 Chodniki w Parku Armii Krajowej interpelacja 2022-09-29 2022-10-18
592 Chodnik za Szkołą Muzyczną interpelacja 2022-09-29 2022-10-18
596 Rewitalizacja wiatraka holenderskiego interpelacja 2022-10-25 2022-11-21
597 Tereny po byłej mleczarni interpelacja 2022-10-25 2022-11-07
598 Chodnik przy ulicy Wałowej w obrębie Baszty Prochowej interpelacja 2022-10-25 2022-11-21
599 Oświetlenie Kolegiaty Myśliborskiej interpelacja 2022-10-25 2022-11-21
600 Zestawienie kosztów na dyskontowanie obligacji interpelacja 2022-10-25 2022-11-23
601 Zestawienie środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne realizowane na terenach wiejskich z uwzględnieniem i wyodrębnieniem funduszu sołeckiego plus za lata 2018-2022 interpelacja 2022-10-25 2022-11-08
633 Remont chodnika przy ul. Wałowej wraz z wykonaniem kompleksowego oświetlenia traktu pieszo-rowerowego interpelacja 2023-02-28 2023-03-15
634 Zamieszczenie protokołów z kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne tj. CBA, RIO, NIK interpelacja 2023-02-28 2023-03-15
635 Rozliczenie spotkania noworocznego interpelacja 2023-02-28 2023-03-15
644 Ławki, toaleta na placu zabaw przy ul. 11 Listopada, urządzenia zabawowe na placach zabaw interpelacja 2023-03-30 2023-04-14
645 Harmonogram napraw ubytków drogowych interpelacja 2023-03-30 2023-04-14
646 Oświetlenie ul. Wschodnia interpelacja 2023-03-30 2023-04-14
647 Oświetlenie ul. Królewiecka interpelacja 2023-03-30 2023-04-14
648 Ciągi komunikacyjne na cmentarzu interpelacja 2023-03-30 2023-04-14
649 Wiata śmietnikowa przy ul. Warszawskiej interpelacja 2023-03-30 2023-04-14
657 Rejestracja pojazdów motorowodnych na terenie OSiR interpelacja 2023-05-17 2023-05-31
658 Tor wodny na terenie jeziora dla pojazdów mechanicznych interpelacja 2023-05-17 2023-05-31
659 Przesunięcia boi ostrzegawczej na J. Myśliborskim interpelacja 2023-05-31 2023-05-31
660 Monitoring w bosmanacie OSiR i na plaży miejskiej interpelacja 2023-05-17 2023-05-31
661 Sprzedaż mieszkań przy ul. Andersa interpelacja 2023-05-25 2023-06-06
662 Książka kontroli przeprowadzonych w latach 2014-2022 interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
663 Remont chodnika w Parku Armii Krajowej interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
664 Odwodnienie drogi gminnej (Dąbrowa) interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
665 Budowy schodów przy ul. Daszyńskiego interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
666 Remont drogi gminnej przy ul. Królewieckiej interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
667 Dzierżawa J. Myśliborskiego interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
668 Nasadzenia i architektury w kwartale ul. Andersa interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
669 Ławki na placu zabaw przy ul. 11 Listopada interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
670 Uporządkowanie tzw. Łysej Góry interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
671 Wymiana baterii i opraw oświetleniowych przy ul. Andersa interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
672 Zakaz parkowania na ul. Malborskiej interpelacja 2023-05-25 2023-06-07
711 Oświetlenie wiaty śmietnikowej przy ul. Andersa interpelacja 2023-10-30 2023-11-14
712 Oświetlenie wiaty śmietnikowej obok Baszty Prochowej interpelacja 2023-10-30 2023-11-14
713 Wycinka gałęzi przy parkingu na os. Słowiańskim interpelacja 2023-10-30 2023-11-14

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-27 Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad: wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 (Projekt FB 2) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnego Jana Jakubów do Komisji Skrutacyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnego Artura Norsesowicza do Komisji Skrutacyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnego Jerzego Warachowskiego do Komisji Skrutacyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnej Małgorzaty Piwowarczyk do Komisji Skrutacyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnego Artura Norsesowicza na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie kandydatury radnego Romana Wąsika na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie nadania statutu Myśliborskiemu Ośrodkowi Kultury II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2018-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/356/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2023 II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2019 II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/339/2017 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 26 września 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 1) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-27 Wniosek formalny w sprawie nieodczytywania uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (Projekt FB 1) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (Projekt FB 1) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (Projekt FB 2) II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-11-27 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018-2028 II Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad: wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Myślibórz w 2019 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie na zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo - gaśniczego poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad: wprowadzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Myślibórz do wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego i ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach realizacji tego programu III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Myślibórz w 2019 roku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie na zakup nowego, średniego, terenowego samochodu ratowniczo - gaśniczego poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Wniosek formalny o nieodczytywanie uzasadnia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (Projekt FB 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (Projekt FB 1) III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2018-2028 III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie wniosku merytorycznego o dodanie w miesiącu sierpniu do planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019 tematu: Informacja o stanie realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:27:22 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:35:20 Głosowanie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Gminy Myślibórz do realizacji Programu "Mieszkanie +" IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:46:37 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:48:34 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji 2018-2023 (Projekt BR 1) IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:54:09 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:57:29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 14:00:45 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadań organu prowadzącego IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 14:05:55 Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślibórz IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 14:13:41 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Myślibórz IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 15:49:19 Głosowanie projektu uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:12:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:15:13 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:17:00 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Myśliborzu IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:18:23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:19:48 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 2) IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:21:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 3) IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 16:23:16 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 4) IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:45:27 Głosowanie wniosku o dopisanie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Myślibórz na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w § 3 ust. 1 pkt 2 jeszcze jednego źródła ciepła: pompy ciepła IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:53:07 Głosowanie w sprawie nieodczytywania projektu uchwały 7.E IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 13:56:36 Głosownie w sprawie nieodczytywania projektu uchwały 7.6 IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-01-29 15:15:22 Głosowanie w sprawie wycofania projektu uchwały 7.10 do pracy w Komisjach Rady Miejskiej IV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-02-11 wniosek o przyjęcie autopoprawki do porządku obrad - zmiana tytułu uchwały na pkt 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2023" V Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-02-11 Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Myślibórz na lata 2017-2023" V Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-02-26 13:09:50 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-02-26 13:13:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. "Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Myśliborskim w 2019r." VI Sesja Rady Miejskiej za
2019-02-26 13:41:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Myślibórz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych VI Sesja Rady Miejskiej przeciw
2019-03-26 15:33:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Myślibórz do Związku Miast Polskich VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 15:35:50 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 15:38:13 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2019 VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 15:40:17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Mieszkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków pożaru budynków wielolokalowych VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 15:53:03 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myślibórz w 2019 roku VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-03-26 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 - 2034 VII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu
2019-04-25 13:39:04 Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 14:03:05 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2019 rok oraz określenia sezonu kąpielowego VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 14:05:36 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 14:15:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń oraz wykonania dokumentacji projektowo - budowlanej dotyczącej placu wewnętrznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 14:43:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-04-25 14:46:13 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 - 2034 VIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 11:57:57 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2018 IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:00:27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego - Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2018 IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:02:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślibórz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:07:39 Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Myślibórz na lata 2013 - 2023 IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-05-29 12:10:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 1) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:12:49 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 2) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:15:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 3) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:18:20 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 4) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:20:42 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 5) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:23:11 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 6) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:25:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 7) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:55:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniopomorskiego - Trasa Pojezierzy Zachodnich" IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 12:58:51 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 13:08:00 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 13:10:18 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 - 2034 IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-05-29 13:13:10 Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania składu Kapituły na okres VIII kadencji Rady Miejskiej w Myśliborzu IX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-06-18 10:26:03 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myśliborza wotum zaufania X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-18 13:26:11 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2018 X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-18 13:31:23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Myśliborza z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-06-18 13:39:49 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-06-18 13:42:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-06-18 13:45:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu X Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-07-23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-07-23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przygotowania i realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślibórz XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-07-23 Głosowanie wniosku do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok - wyprowadzenie z treści zadania pn. "Przebudowa stadionu miejskiego w Myśliborzu" XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-07-23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-07-23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 XI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-08-27 16:19:34 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 1) XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 16:22:09 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 16:24:10 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pierwszeństwa obecnym najemcom w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 3) XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 16:25:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Zespołu do spraw weryfikacji wniosków zgłoszonych do projektu rewitalizacji rynku miejskiego w Myśliborzu XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 16:34:44 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-08-27 17:09:04 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-08-27 17:13:00 Głosowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 XII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-10-01 14:21:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Myśliborzu na kadencję 2020-2023 XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 14:58:07 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegającej na budowie studni wierconych na terenie gminy Myślibórz XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 15:48:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki przyznawania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Myślibórz XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 15:56:58 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 16:00:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli radnych Rady Miejskiej w Myśliborzu do Zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 16:03:35 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysom Gminy Myślibórz XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 16:18:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-10-01 16:41:41 Głosowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-01 13:26:19 Głosowanie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej (Małgorzata Piwowarczyk, Jerzy Warachowski, Wiesława Ścibiorska) XIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 15:41:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 15:48:20 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta gminy Myślibórz na rok 2020 XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 15:52:48 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 17:07:51 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-10-29 18:21:35 Głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Myślibórz oraz określenia zasad ich zbywana, nabywania i wykupu XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-10-29 18:23:45 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 18:27:32 Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania organu wykonawczego XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-10-29 13:16:40 Zmiana porządku obrad w pkt 9.5 - wyprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034 oraz wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2034 XIV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-11-26 12:27:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 12:31:52 Głosowanie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum dla Dorosłych w Rowie XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 12:33:44 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 12:35:27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 12:37:23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Myślibórz” XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 13:37:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:14:31 Głosowanie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2019-11-26 16:19:01 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie miasta i gminy Myślibórz XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:22:24 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:36:30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:59:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-11-26 17:19:32 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok (Projekt FB 1) XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 17:21:49 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2034 XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-11-26 16:12:00 Wniosek Radnego Piotra Rygla projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (zmiana stawki opłaty) XV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 09:11:53 Głosowanie w sprawie wyprowadzenia Pkt. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Myślibórz na lata 2018-2034 (Pkt. 13) XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2019-12-13 09:13:29 Głosowanie w sprawie wprowadzenia Pkt. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Myślibórz na lata 2019 – 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 (Pkt. 13) XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2019-12-13 10:51:45 Głosowanie wniosku w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-12-13 10:52:39 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-12-13 13:28:04 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2020 rok XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2019-12-13 13:26:52 Głosowanie wniosku w sprawie zmiany nazewnictwa w paragrafie 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na rok 2020 XVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2020-01-28 13:33:49 Głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” XVIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-28 13:36:27 Głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim w 2020 r.” XVIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-28 13:39:39 Głosowanie projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych XVIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-28 13:41:44 Głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 1) XVIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-28 13:43:22 Głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XVIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-28 13:46:27 Głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 3) XVIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-28 13:48:42 Głosowanie projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz na okres 10 lat (Projekt GN 4) XVIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-28 14:16:33 Głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu XVIII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2020-01-28 15:38:28 Głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 XVIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-28 15:40:10 Głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu na rok 2020 XVIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-01-28 15:41:36 Głosowanie projekt uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” XVIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-03-03 14:17:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myślibórz w 2020 roku XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 15:49:41 Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działania organu wykonawczego XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2020-03-03 15:52:23 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do składu Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Jubileuszowego 750 – lecia Miasta Myślibórz XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 15:54:18 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 13:08:57 Wprowadzenie do porządku obrad punktu: Informacja w sprawie Koronawirusa XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-03-03 15:48:26 Głosowanie wniosku o zamknięcie dyskusji (pkt 9.5) XIX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 16:58:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (projekt FB-P 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:10:09 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (projekt FB-P 2) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:16:26 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (projekt FB-P 3) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:18:36 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej (projekt FB-P 4) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:26:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (projekt GN 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:28:49 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Myśliborzu (projekt EO 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 18:16:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie lokalu mieszkalnego (projekt GN 2) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 18:30:21 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2020 r. oraz określenia sezonu kąpielowego (projekt EO 2) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 18:32:42 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (projekt IPP 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 18:34:02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (projekt FB 1) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 18:35:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020-2034 (projekt FB 2) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 13:42:56 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (Projekt GN 3) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:31:46 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (Projekt GN 3) XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 16:54:56 Głosowanie w sprawie zmiany merytorycznej do projektu uchwały w pkt. 13.1 XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 17:07:26 Głosowanie w sprawie zmiany merytorycznej do projektu uchwały w pkt. 13.2 XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-04-28 13:44:34 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dot. poparcia działań Burmistrza Myśliborza w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa i jej skutkom XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2020-04-28 17:54:29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dot. poparcia działań Burmistrza Myśliborza w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa i jej skutkom XX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2020-05-27 11:47:51 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego– Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2019 (Projekt FB 3) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:50:05 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2020 (Projekt EO 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:52:11 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, osiedlom, drogom wewnętrznym i innym obiektom publicznym znajdującym się na terenie Gminy Myślibórz (Projekt GN 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:54:47 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (Projekt GN 3) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:00:26 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 4) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2020-05-27 12:11:03 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Projekt GKOŚ 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:16:31 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Projekt GKOŚ 2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:19:01 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie (Projekt ZK 1) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:25:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ławach (Projekt ZK 2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:27:44 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu (Projekt ZK 3) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:29:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otanowie (Projekt ZK 4) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:40:14 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Derczewie (Projekt ZK 5) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:42:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otanowie (Projekt ZK 6) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 12:46:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020-2034 (Projekt FB 5) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-05-27 11:16:10 Głosowanie w sprawie wyprowadzenia z porządku obrad pkt. 10.6 Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-06-10 14:27:21 Głosowanie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Myślibórz oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu XXII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2020-06-10 14:30:05 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-06-10 14:31:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 - 2034 XXII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2020-06-30 14:41:39 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Burmistrzowi Myśliborza wotum zaufania XXIII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2020-06-30 17:26:00 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2019 XXIII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2020-06-30 17:28:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Myśliborza z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XXIII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2020-06-30 11:45:37 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizacje zadania pn. „Przebudowa ulicy Celnej w miejscowości Myślibórz w ciągu drogi powiatowej nr 2161Z” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 11:46:36 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wierzbnica” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 11:47:10 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Budowa progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 2121Z w miejscowości Wierzbnica” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 11:47:59 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 11:48:40 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:44:51 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w miejscowości Wierzbnica” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:46:08 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Budowa progu zwalniającego na drodze powiatowej nr 2121Z w miejscowości Wierzbnica” XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:47:20 Głosowanie Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-06-30 17:48:44 Głosowanie Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 XXIII Sesja Rady Miejskiej za
2020-08-27 13:24:12 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (projekt GKOŚ) XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-08-27 13:27:33 Głosowanie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G (projekt BR) XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-08-27 14:45:21 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 (projekt FB 1) XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-08-27 14:46:39 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020-2034 (projekt FB 2) XXIV Sesja Rady Miejskiej za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2021 (Projekt EO 1) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Myślibórz na rok szkolny 2020/2021 (Projekt EO 2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Myśliborzu do Zespołu do spraw weryfikacji wniosków złożonych do projektu rewitalizacji Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Myśliborzu (Projekt IPP 1) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 i 2021 roku na realizację projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI” (Projekt IPP 2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (Projekt FB 1) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-10-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 (Projekt FB 2) XXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Myślibórz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2023 (projekt EO 1) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (projekt EO 2) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 1) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II” (projekt IPP) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (projekt FB 1) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 – 2034 (projekt FB 2) XXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2020-12-17 Głosowanie w sprawie wyprowadzenia z porządku obrad pkt. 5.3 Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2020 - 2034 (Projekt FB 2) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021 - 2034 XXVII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2021 rok XXVII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Myślibórz (Projekt GKOŚ) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok (Projekt FB 1) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2021 rok (Projekt BR 1) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2021 rok (Projekt BR 2) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2020-12-17 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu na rok 2021 (Projekt BR 3) XXVII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Myślibórz do 2030 roku”, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Projekt EO 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (Projekt GN 2) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Myślibórz (Projekt GN 3) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Projekt FB 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021 – 2034 (Projekt FB 2) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie wniosku w sprawie przekazania skargi do ponownego rozpatrzenia XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność organu wykonawczego (Projekt BR 1) XXVIII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-01-28 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej (Projekt BR 2) XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-01-28 Głosowanie kandydatury zaproponowanej Radzie Miejskiej przez Komisję Budżetu i Finansów dot. Laur Myśliborski 2020 XXVIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Myśliborzu (Projekt EO 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim w 2021 r.” (Projekt EO 2) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Myślibórz w 2021 roku (Projekt GKOŚ 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz w miejscowości Dalsze (Projekt IPP 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myślibórz dla terenów usług i przemysłu, w rejonie obwodnicy miasta Myślibórz (Projekt IPP 2) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Projekt FB 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpoznania petycji z dnia 10 grudnia 2020 roku (Projekt BR 1) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpoznania petycji z dnia 15 grudnia 2020 roku (Projekt BR 2) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego (Projekt BR 3) XXIX Sesja Rady Miejskiej
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 dla przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Myślibórz (projekt EO 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Myślibórz do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 (projekt EO 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (projekt GN 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (projekt GN 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt GN 3) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn: „Modernizacja przepompowni ścieków” (projekt GKOŚ 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu (projekt GKOŚ 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II” (projekt IPP 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2020 i 2021 roku na realizację projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap VI” (projekt IPP 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (projekt FB 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (projekt FB 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 12 lutego 2021 roku (projekt BR 1) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (projekt BR 2) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (projekt BR 3) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-03-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (projekt BR 4) XXX Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Myśliborzu (projekt BR 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Myślibórz na 2021 rok oraz określenia sezonu kąpielowego (projekt EO 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 2) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 3) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 4) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (projekt GN 5) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego w Myśliborzu (projekt GKOŚ 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 2) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 3) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 4) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt GKOŚ 5) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie wniosku złożonego przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (dot. projektu uchwały ZK 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz samochodu operacyjnego (projekt ZK 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt FB 1) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (projekt FB 2) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIII/417/2014 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy (projekt FB 3) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-04-29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/232/2016 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Myślibórz (projekt FB 4) XXXI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Myśliborskiego Ośrodka Kultury – Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2020 (projekt FB 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2020 (projekt FB 2) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Pojezierza Myśliborskiego– Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2020 (projekt FB 3) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (projekt EO 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (projekt EO 2) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie wniosku złożonego przez radnego Piotra Rygla dot. odesłania projektu uchwały do Komisji (projekt GN 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu (projekt GN 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej przeciw
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze publicznej (projekt GN 2) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej (projekt GN 3) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 4) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 5) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 6) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślibórz (projekt GN 7) XXXII Sesja Rady Miejskiej przeciw
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Myślibórz” (projekt GKOŚ 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Myślibórz obejmującego tereny w obrębach geodezyjnych: Golenice, Listomie, Zgoda, Czerników, Chłopowo, Pniów, Nawrocko, Rościn, Gryżyno, Wierzbnica, Myśliborzyce (projekt IPP 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego „Zasłużony dla Ziemi Myśliborskiej” (Projekt BR 1) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt FB 4) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-05-27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (projekt FB 5) XXXII Sesja Rady Miejskiej za
2021-06-17 13:50:22 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Myśliborza wotum zaufania XXXIII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-06-17 16:45:11 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Myślibórz za rok 2020 XXXIII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-06-17 16:48:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Myśliborza z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok XXXIII Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-06-17 11:26:47 Głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej XXXIII Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 11:19:59 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Myślibórz w SEC REGION Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Projekt GN 5) XXXIV Sesja Rady Miejskiej przeciw
2021-08-30 15:30:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu (Projekt GKOŚ 3) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 15:33:12 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 1) XXXIV Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-08-30 15:35:31 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 2) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 15:37:14 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 3) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 15:39:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Myślibórz (Projekt GN 4) XXXIV Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-08-30 16:41:07 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Myślibórz w SEC REGION Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Projekt GN 5) XXXIV Sesja Rady Miejskiej przeciw
2021-08-30 16:52:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowie (Projekt ZK 3) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:54:02 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulimierzu (Projekt ZK 4) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:55:45 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 (Projekt FB 1) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 16:56:47 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (Projekt FB 2) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 11:22:39 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-08-30 15:15:34 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu (Projekt GKOŚ 2) XXXIV Sesja Rady Miejskiej za
2021-09-28 13:10:46 Głosowanie wniosku o zmianę porządku obrad: wprowadzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (Projekt GKOŚ 2) XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-09-28 14:17:52 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Myślibórz (projekt GN 1) XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-09-28 14:30:45 Głosowanie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz (projekt IPP 1) XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-09-28 14:31:37 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz (projekt IPP 1) (po autopoprawce) XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-09-28 15:01:36 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulamin korzystania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Myślibórz (projekt GKOŚ 1) (po zmianach) XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-09-28 14:50:41 Głosowanie wniosku nr 1 o zmianę zapisów w projekcie uchwały w sprawie ustalenia regulamin korzystania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Myślibórz XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-09-28 14:51:46 Głosowanie wniosku nr 2 o zmianę zapisów w projekcie uchwały w sprawie ustalenia regulamin korzystania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Myślibórz XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-09-28 14:52:47 Głosowanie wniosku nr 3 o zmianę zapisów w projekcie uchwały w sprawie ustalenia regulamin korzystania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Myślibórz XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-09-28 15:26:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej (Projekt GKOŚ 2) XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-09-28 15:28:29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Myślibórz (projekt BR 2) XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-09-28 15:33:56 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt FB 1) XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-09-28 15:35:06 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021-2034 (projekt FB 2) XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-09-28 16:09:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej (projekt BR 1) XXXV Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 13:16:45 Głosowanie w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Myślibórz w SEC REGION Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Projekt GN 4) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-10-28 14:24:47 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta i gminy Myślibórz na rok 2022 (Projekt EKSiP 1) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:30:19 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Myślibórz na lata 2021 – 2025 (Projekt EKSiP 2) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:32:57 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 w Gminie Myślibórz (Projekt EKSiP 3) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:35:21 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przedłużenia na lata 2021 – 2022 realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myślibórz na lata 2016 - 2020 (Projekt EKSiP 4) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:43:59 Głosowanie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Projekt GKOŚ 1) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-10-28 14:56:14 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Myślibórz-Kolonia (część miasta Myślibórz) oraz Myślibórz (osada) (Projekt GN 1) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-10-28 16:09:32 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Nadwarciański” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Projekt GN 2) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-10-28 16:11:48 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Nadwarciański” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Projekt GN 3) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-10-28 16:34:45 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów należących do Gminy Myślibórz w SEC REGION Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (Projekt GN 4) XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-11-25 13:43:38 Głosowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu (Projekt GN 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 13:48:27 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Myślibórz (Projekt GN 2) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 16:32:21 Głosowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt FB-P 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2021-11-25 16:36:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Myślibórz dla terenów w rejonie Jeziora Królewskiego (Projekt IPP 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-11-25 16:40:22 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza (Projekt BR 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-11-25 17:08:13 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu (Projekt BR 2) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2021-11-25 17:10:05 Głosowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysom Gminy Myślibórz (Projekt BR 3) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2021-11-25 17:11:25 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (Projekt FB 1) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-11-25 17:12:24 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021 – 2034 (Projekt FB 2) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu wstrzymał się
2021-12-09 11:29:29 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2022 – 2034 XXXIX Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-12-09 13:31:54 Głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2022 rok XXXIX Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-12-09 14:05:44 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 XXXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-12-09 14:09:38 Głosowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania (projekt EKSiP 1) XXXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-12-09 14:14:40 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok (projekt FB 1) XXXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-12-09 14:15:45 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślibórz na lata 2021 – 2034 (projekt FB 2) XXXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-12-09 14:17:01 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2022 rok (projekt BR 1) XXXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-12-09 14:19:00 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Miejskiej na 2022 rok (projekt BR 2) XXXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-12-09 14:41:56 Głosowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myśliborzu na rok 2022 (projekt BR 3) XXXIX Sesja Rady Miejskiej przeciw
2021-12-09 14:48:15 Głosowanie projektu uchwały w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego (projekt BR 4) XXXIX Sesja Rady Miejskiej wstrzymał się
2021-11-25 13:37:32 Wyprowadzenie punktu 5.8 z porządku obrad w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 13:39:44 wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały pkt.5.7 dotyczącą wynagrodzenia Burmistrza Myśliborza XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 13:41:01 wyprowadzenie z porządku obrad projektu uchwały pkt. 5.9 dotyczącą ustalenia diet sołtysom Gminy Myślibórz (Projekt BR 3) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-11-25 15:55:34 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (Projekt GKOŚ 2) XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu przeciw
2021-12-09 13:16:48 Wniosek formalny złożony przez radnego Piotra Rygla o wydłużenie czasu wypowiedzi w pkt. 4.7 XXXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-12-09 14:40:31 Wniosek o dopisanie do planu pracy Komisji Rewizyjnej trzech tematów kontrolnych (złożony przez radnego Romana Wąsika) XXXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-12-09 14:41:17 Wniosek o dopisanie do planu pracy Komisji Rewizyjnej jednego tematu kontrolnego (złożony przez radnego Piotra Rygla) XXXIX Sesja Rady Miejskiej za
2021-12-16 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Myślibórz oraz ustalenia nieodpłatnej służebności przesyłu XL Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2021-12-16 Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w formie darowizny na rzecz Gminy Myślibórz XL Sesja Rady Miejskiej w Myśliborzu za
2022-02-24 Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Myśliborskiemu na realizację zadania pn. „Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim w 2022